Cenník

Ceny geodetických prác sa odvíjajú od Cenníka Komory geodetov a kartografov SR (odkaz na stiahnutie). Cena za službu sa môže líšiť podľa rozsahu, lokality, náročnosti zamerania a dĺžky spracovania. Našou snahou je vám pred začatím zákazky dať čo najpresnejšiu cenovú ponuku a cenu po skončení geodetických prác aj dodržať. Cena za naše služby je aj vrátane poplatkov na katastri (kolok za overenie geometrického plánu) a cestovných nákladov.

Geometrický plán

Zahŕňa zameranie predmetného pozemku alebo stavby, vypracovanie geometrického plánu a jeho odovzdanie na kataster, vrátane kolku v hodnote 40€ za úradné overenie. Zákazník dostane 3 úradne overené originály geometrického plánu.

cena od 250 €

Vytýčenie hranice pozemku

Zahŕňa zameranie a následné vytýčenie predmetného pozemku, vypracovanie vytyčovacieho náčrtu s vytyčovacím protokolom a jeho odovzdanie na kataster, vrátane kolku v hodnote 25€ za zaevidovanie do archívu katastra. Zákazník dostane autorizačne overený vytyčovací náčrt.

cena od 300 €

Adresný bod

Zahŕňa zameranie adresného bodu, t.j. vchodu do budovy. Zákazník dostane výsledný elaborát adresného bodu v dvoch vyhotoveniach.

cena od 60 €

Polohopisný a výškopisný plán

Zahŕňa podrobné zameranie predmetného územia a vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu. Zákazník dostane polohopisný a výškopisný plán v papierovej aj digitálnej forme pre účely projektu.

cena od 170 €

Naše služby

geometrický plán

Geometrický plán

Je to technický podklad používaný na zápis nového stavu do katastra. Môže slúžiť na rôzne účely ako napríklad na zameranie stavby alebo prístavby, zameranie rozostavanej stavby, oddelenie pozemku, zriadenie vecného bremena alebo majetkoprávne vysporiadanie. Pre aktualizáciu stavu v katastri je ho potrebné dať na zápis resp. vklad do katastra s príslušnou listinou.

vytýčenie hraníc

Vytýčenie hraníc

Pod týmto pojmom sa myslí prenesenie polohy lomových bodov parcely do terénu. Pred vytýčením hraníc je potrebné najskôr zameranie skutkového stavu, porovnanie so staršími mapovými podkladmi a geometrickými plánmi. Hranice sú vytýčené za účasti vlastníkov susediacich parciel.

vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby

Znamená vyznačenie polohy stavebného objektu podľa projektovej dokumentácie v teréne. Vytyčujeme rodinné domy, bytové domy, priemyselné objekty, komunikácie alebo inžinierske siete. Pri náročnejších stavbách sme k dispozícii počas celého procesu výstavby od výtýčenia základov až po porealizačné zameranie.

adresný bod

Adresný bod

Jedná sa o zemepisnú polohu vchodu do budovy. Adresný bod je potrebné doložiť ku žiadosti o určenie súpisného čísla na príslušný obecný úrad. Zameriava sa najčastejšie spolu so zameraním novostavby. 

polohopis výškopis

Polohopis a výškopis

Slúži pre potreby projektantov ako podklad pre návrh projektu. Jedná sa o polohopisné a  výškopisné zameranie terénu, skutkového stavu oplotení, stavieb, komunikácií, iných objektov a inžinierskych sietí, doplnené o katastrálnu mapu. Po vyhotovení ho zasielame v digitálnej forme projektantovi vo formátoch dwg, dgn, dxf, pdf.

porealizačné zameranie

Porealizačné zameranie

Vyžaduje sa najmä pri väčších stavbách ako sú priemyselné objekty, cesty a parkoviská alebo inžinierske siete. Zameriava sa skutočné polohové aj výškové vyhotovenie stavby po jej dokončení. Vyhotovená dokumentácia sa predkladá pri kolaudácii stavby.