Geodet Topoľčany

topolcany

Meriame aj v okrese Topoľčany. Na základe našich skúseností a množstva zameraní v tomto okrese, sme sa rozhodli poskytovať geodetické práce aj v Topoľčanoch a okolí. Ceny uvedené v našom cenníku platia aj pre tento okres. Zoznam našich služieb nájdete nižšie.

Naše služby

geometrický plán

Geometrický plán

Je to technický podklad používaný na zápis nového stavu do katastra. Môže slúžiť na rôzne účely ako napríklad na zameranie stavby alebo prístavby, zameranie rozostavanej stavby, oddelenie pozemku, zriadenie vecného bremena alebo majetkoprávne vysporiadanie. Pre aktualizáciu stavu v katastri je ho potrebné dať na zápis resp. vklad do katastra s príslušnou listinou.

vytýčenie hraníc

Vytýčenie hraníc

Pod týmto pojmom sa myslí prenesenie polohy lomových bodov parcely do terénu. Pred vytýčením hraníc je potrebné najskôr zameranie skutkového stavu, porovnanie so staršími mapovými podkladmi a geometrickými plánmi. Hranice sú vytýčené za účasti vlastníkov susediacich parciel.

vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby

Znamená vyznačenie polohy stavebného objektu podľa projektovej dokumentácie v teréne. Vytyčujeme rodinné domy, bytové domy, priemyselné objekty, komunikácie alebo inžinierske siete. Pri náročnejších stavbách sme k dispozícii počas celého procesu výstavby od výtýčenia základov až po porealizačné zameranie.

adresný bod

Adresný bod

Jedná sa o zemepisnú polohu vchodu do budovy. Adresný bod je potrebné doložiť ku žiadosti o určenie súpisného čísla na príslušný obecný úrad. Zameriava sa najčastejšie spolu so zameraním novostavby. 

polohopis výškopis

Polohopis a výškopis

Slúži pre potreby projektantov ako podklad pre návrh projektu. Jedná sa o polohopisné a  výškopisné zameranie terénu, skutkového stavu oplotení, stavieb, komunikácií, iných objektov a inžinierskych sietí, doplnené o katastrálnu mapu. Po vyhotovení ho zasielame v digitálnej forme projektantovi vo formátoch dwg, dgn, dxf, pdf.

porealizačné zameranie

Porealizačné zameranie

Vyžaduje sa najmä pri väčších stavbách ako sú priemyselné objekty, cesty a parkoviská alebo inžinierske siete. Zameriava sa skutočné polohové aj výškové vyhotovenie stavby po jej dokončení. Vyhotovená dokumentácia sa predkladá pri kolaudácii stavby.