Blog

Ako zamerať pozemok svojpomocne?

autor: Juraj Morong |

Veľa ľudí si kladie túto otázku. Je to ale také jednoduché? Bude vám stačiť zistiť šírku vášho pozemku? A to už nameráte vonku s pásmom? V tomto článku sa vám, ale pokúsim vysvetliť prečo to neodporúčam robiť.

zameranie pozemku

Čo je to geometrický plán?

autor: Juraj Morong |

Podľa zákona je geometrický plán technický podklad právnych úkonov a iných listín; vyhotovuje sa vždy na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísiel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch.

geometrický plán

Ako na legalizáciu stavby spred roku 1976?

autor: Juraj Morong |

Pri stavbách postavených pred rokom 1976 môže byť situácia na ich zápis do katastra rôzna. Najjednoduchšia situácia nastáva vtedy, ak bol súčasný majiteľ majiteľom aj vtedy a mal viac ako 18 rokov. To znamená, že mohol byť aj stavebníkom stavby. Komplikovanejšia situácia nastáva, ak pôvodný majiteľ/stavebník už zomrel.

zameranie stavby

Geometrický plán domu ku kolaudácii

autor: Juraj Morong |

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

zameranie novostavby

Geometrický plán - zameranie stavby k úveru

autor: Juraj Morong |

Pri dnešných vysokých nákladoch na stavbu domu, nie je nič nezvyčajné, ak si potrebujeme pomôcť hypotékou. Vybavenie hypotekárneho úveru je väčšinou zdĺhavý proces. Jedným z bodou, ktorý potrebujete vybaviť, je aj geometrický plán na rozostavanú stavbu. Tento vám vie vyhotoviť jedine geodet.

rozostavaná stavba

Rozdelenie pozemku - ako prebieha?

autor: Juraj Morong |

Vlastníte väčší pozemok a chceli by ste jeho časť predať? Alebo rozdeliť na viac pozemkov? Chcete kúpiť časť záhrady na stavbu domu? Máte nesprávne postavený plot a chcete časť pozemku odkúpiť od suseda? Chcete si vyčleniť svoj vlastnícky podiel z parcely? V tomto prípade budete potrebovať geometrický plán na oddelenie pozemku. 

oddelenie pozemku

Ako prebieha vytýčenie hraníc pozemku?

autor: Juraj Morong |

Asi málokto vie, že podľa katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. sú vlastníci pozemkov povinní označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov.

vytýčenie pozemku