Napíšte nám

Ak máte záujem o naše služby môžte využiť formulár na nezáväznú objednávku nižšie alebo nám môžete zavolať na telefónne číslo. Budeme Vás kontaktovať ohľadne ceny a dohodnutia dátumu merania. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

 

Typ služby
Vyhotovuje sa na najčastejšie kvôli čerpaniu úveru.
Vyhotovuje sa najčastejšie kvôli kolaudácii stavby alebo legalizácii stavby.
Vyhotovuje sa kvôli reálnemu rozdeleniu pozemku.
Vyhotovuje sa kvôli vyznačeniu vecného bremena najčastejšie práva prechodu, prejazdu alebo uloženia inžinierských sietí.
Vyhotovuje sa kvôli majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku.
Vyhotovuje sa vytyčovací náčrt a vyznačia sa hranice pozemku stabilizačnými značkami.
Vyhotovuje sa najčastejšie ako podklad pre projektovanie stavby.
Vyhotovuje sa kvôli prideleniu súpisného čísla pre potreby obce.
Osadenie stavby na pozemku.
 
 
 
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }
CAPTCHA
Ochrana proti spamu.
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účel vytvorenia nazáväznej objednávky a cenovej ponuky.
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre firmu Geodet MORONG v zastúpení fyzickou osobou Juraj Morong GEODET, Radová 370/18, 91961 Ružindol a to pre všetkých členov firmy Geodet MORONG. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, katastrálne územie, parcelné číslo. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať. Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen firmy Geodet MORONG tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje budú uložené po dobu trvania poskytovania služieb a 10 rokov od jeho ukončenia.