Ako na legalizáciu stavby spred roku 1976?

zameranie stavby

Pri stavbách postavených pred rokom 1976 môže byť situácia na ich zápis do katastra rôzna. Najjednoduchšia situácia nastáva vtedy, ak bol súčasný majiteľ majiteľom aj vtedy a mal viac ako 18 rokov. To znamená, že mohol byť aj stavebníkom stavby. Komplikovanejšia situácia nastáva, ak pôvodný majiteľ/stavebník už zomrel. Ak sú majiteľmi jeho dedičia, a zároveň stavba nebola spomenutá v dedičskom konaní, musí byť dedičské konanie obnovené, aby sa dodatočne stavba prededila. 

Ešte zamotanejšia situácia môže nastať vtedy, ak danú nehnuteľnosť s nelegálnou stavbou kúpi už nový majiteľ a chce ju následne zlegalizovať. V tomto prípade, ak bola v  kúpnopredajnej/darovacej zmluve uvedená aj ako predmet daná stavba, je potrebné osloviť predchádzajúceho majiteľa, keďže bol stavebníkom, aby vybavil potrebné doklady z obce. Ak by však nebola nelegálna stavba predmetom zmluvy, môže nastať situácia, kedy budete musieť stavbu od pôvodného majiteľa odkúpiť. 

Podľa § 46 ods. 7 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník.

Ak bola daná nehnuteľnosť uvedená do trvalej prevádzky (užívania) pred 1. októbrom 1976, kolaudačné rozhodnutie vo Vládnom nariadení č. 8/1956 z 22. februára 1956 o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) nebolo definované ani požadované, vydávalo sa tzv. povolenie na uvedenie do trvalej prevádzky (užívania).

Pre vybavenie dokladov potrebných k zápisu stavby je potrebné podať na obec žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby a pridelení súpisného čísla na stavbu, ktorá obsahuje údaje ako sú názov stavby, parcelné číslo, rok stavby, súpisné číslo, ak už bolo pridelené a kto bol jej stavebníkom, prípadne doklady preukazujúce vek stavby stavebné povolenie, doklad o nadobudnutí stavby, dedičské konanie atď.

V prípade, že nevlastníte žiaden doklad o nadobudnutí stavby pred rokom 1976 je potrebné priložiť čestné vyhlásenie s overeným  podpisom, ktoré obsahuje rok stavby, parcelné číslo, katastrálne územie a meno stavebníka stavby.

Jednoduchšie to môže byť, ak sa jedná napríklad o prístavbu k stavbe evidovanej v katastri resp. súčasť stavby, ktorá ale nebola nikdy zakreslená v mape. Vtedy by malo stačiť potvrdenie z obce, že stavba v takom tvare stála už pred rokom 1976 a tak ste ju aj nadobudli.

Úlohou geodeta pri tomto procese legalizácie je vyhotoviť geometrický plán, ktorý slúži ako technický podklad k zápisu a zákresu stavieb do katastra. Čierna stavba na pozemku vie priniesť mnoho komplikácií a "papierovačiek", preto odporúčame si ju vysporiadať čo najskôr, najčastejšie ešte pred predajom alebo prededením, resp. ak chcete na danú nehnuteľnosť brať hypotéku.

Ak je vaša nelegálna stavba postavená po roku 1976 je potrebné riešiť dodatočné stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, revízie, kolaudáciu, ... .

Samostatným prípadom môžu byť drobné stavby do výmery 25 m2, ale o tom si povieme v inom článku.

Prajeme pevné nervy pri legalizácii.