geodet

Ako zamerať pozemok svojpomocne?

Veľa ľudí si kladie túto otázku. Je to ale také jednoduché? Bude vám stačiť zistiť šírku vášho pozemku? A to už nameráte vonku s pásmom? V tomto článku sa vám, ale pokúsim vysvetliť prečo to neodporúčam robiť.
Dnes je možné zistiť si rozmer pozemku na Mapovom portály ZBGIS, ktorý vám to umožňuje v menu pod položkou merania. Treba si však všimnúť, že hodnota merania je zaokrúhlená na celé metre. To znamená, že v najlepšom prípade viete vytýčiť svoj pozemok s presnosťou +-1m. Toto ale nie je jediný faktor, ktorý ovplyvňuje presnosť merania v Mapovom portáli resp. určenia pozemku.

Čo je to geometrický plán?

Podľa zákona je geometrický plán technický podklad právnych úkonov a iných listín; vyhotovuje sa vždy na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísiel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch.

Legalizácia stavby postavenej pred rokom 1976. Ako na to?

Pri stavbách postavených pred rokom 1976 môže byť situácia na ich zápis do katastra rôzna. Najjednoduchšia situácia nastáva vtedy, ak bol súčasný majiteľ majiteľom aj vtedy a mal viac ako 18 rokov. To znamená, že mohol byť aj stavebníkom stavby. Komplikovanejšia situácia nastáva, ak pôvodný majiteľ/stavebník už zomrel. Ak sú majiteľmi jeho dedičia, a zároveň stavba nebola spomenutá v dedičskom konaní, musí byť dedičské konanie obnovené, aby sa dodatočne stavba prededila. 

Rozdelenie pozemku - ako prebieha?

Vlastníte väčší pozemok a chceli by ste jeho časť predať? Alebo rozdeliť na viac pozemkov? Chcete kúpiť časť záhrady na stavbu domu? Máte nesprávne postavený plot a chcete časť pozemku odkúpiť od suseda? Chcete si vyčleniť svoj vlastnícky podiel z parcely? V tomto prípade budete potrebovať geometrický plán na oddelenie pozemku. 

Vytýčenie hraníc pozemku. Ako prebieha?

Asi málokto vie, že podľa katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. sú vlastníci pozemkov povinní označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. Ak by v praxi boli riadne geodetom vytýčené hranice väčšiny pozemkov, určite by sa predišlo mnohým susedským sporom a nepríjemnostiam. Každý určite zistil podľa vlastných skúseností, aké je dôležité pre kľudné spolunažívanie, mať dobré susedské vzťahy.