Čo je to geometrický plán?

geometrický plán

Podľa zákona je geometrický plán technický podklad právnych úkonov a iných listín; vyhotovuje sa vždy na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísiel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch.

V ľudskej reči povedané, je to dokument, ktorý obsahuje grafickú časť, v ktorej sa zakreslí nový stav do katastrálnej mapy. Ide napríklad o stavby alebo o novú hranicu pri rozdelení pozemku. Obsahuje aj výkaz výmer, ktorý si môžeme prestaviť ako tabuľku, kde na ľavej strane sú pôvodné parcely podľa platného stavu katastra nehnuteľností. Na pravej strane sú parcely podľa novonavrhovaného stavu. Je tu uvedená aj ich výmera a druh pozemku. 

Geometrický plán sa vyhotovuje na rôzne účely:

a) rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností,

b) zameranie novostavby ku kolaudačnému rozhodnutiu,

c) zameranie prístavby,

d) zameranie rozostavanej stavby (k úveru a pod.),

b) určenie vlastníckych práv ku nehnuteľnostiam,

d) vyznačenie rozsahu vecného bremena (práva prechodu, prejazdu, uloženia inžinierkych sietí a pod.),

e) vyňatie časti pozemku z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu (pod budúcu stavbu a pod.)

a iné.

Vyhotovený geometrický plán podlieha autorizačnému overeniu podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. Vykoná ho autorizovaný geodet a kartograf.

Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj katastrálnym úradom, úradné overenie GP vykonáva príslušná správa katastra. Úradné overenie  je proces, pri ktorom sa kontroluje správnosť vyhotovenia geometrického plánu podľa platných noriem, či boli správne prevzaté údaje katastra, aj či je geometrický plán schopný zápisu. Na úradné overenie predkladá geometrický plán jeho vyhotoviteľ. Geometrický plán úradne overí správa katastra zvyčajne do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia.

V poslednom rade, aby vyhotovenie geometrického plánu nestratilo zmysel, je potrebné požiadať kataster o jeho zápis. Zjednodušene to znamená, aby sa navrhovaná zmena v geometrickom pláne preniesla do katastrálnej mapy a zapísala do listu vlastníctva. Vo väčšine prípadov je potrebné priložiť ku geometrickému plánu aj listinu alebo zmluvu preukazujúcu zmenu, napríklad kúpnopredajnú zmluvu, darovaciu zmluvu, zmluvu o vecnom bremene; pri zápise stavby napríklad stavebné povolenie alebo oznámenie o určení súpisného čísla.