Geometrický plán domu ku kolaudácii

zameranie novostavby

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Aby vám bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, jedna z podmienok je mať vyhotovený geometrický plán na zameranie novostavby. Preto je vhodné včas osloviť geodeta, aby vám zameral stavbu ešte pred kolaudáciou. Ak však ste si už dali zamerať váš dom ako rozostavanú stavbu kvôli hypotéke, môžete použiť geometrický plán na rozostavanú stavbu. Podmienkou je, aby sa tvar domu od tohto zamerania nezmenil.  Ďalšou z podmienok je zameranie adresného bodu. Je to zameranie súradnice vchodu do budovy, ktoré je potrebné k prideleniu súpisného čísla po kolaudácii. 

Ďalším dokladom od geodeta, ktorý môže od vás stavebný úrad vyžadovať pri kolaudácii stavby, je vytyčovací protokol. To znamená potvrdenie, že stavba bola vytýčená geodetom podľa projektovej dokumentácie. 

Po úspešnom skolaudovaní stavby, vám pridelí obec na vašu stavbu súpisné číslo. Ak sa jedná o inú stavbu, ktorá je neobytná, napríklad garáž, sklad, letná kuchyňa atď., obec nemusí prideliť súpisné číslo, ak to nemá v uznesení obce. Vlastník stavby je povinný podať na zápis geometrický plán spolu s oznámením o určení súpisného čísla.