Geometrický plán - zameranie stavby k úveru

rozostavaná stavba

Pri dnešných vysokých nákladoch na stavbu domu, nie je nič nezvyčajné, ak si potrebujeme pomôcť hypotékou. Vybavenie hypotekárneho úveru je väčšinou zdĺhavý proces. Jedným z bodou, ktorý potrebujete vybaviť, je aj geometrický plán na rozostavanú stavbu. Tento vám vie vyhotoviť jedine geodet.

Ak sa vám podarilo so stavbou pokročiť do štádia rozostavanosti, kedy je zrejmé stavebnotechnické usporiadanie a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia stavby t.j. ak sú obvodové múry vyššie ako 1 m, môžete zavolať geodeta. Ten vám stavbu príde zamerať. Meranie trvá štandardne  cca 1 hodinu a zameriava sa vonkajší obvod stavby, pozemok na ktorom stavba stojí - oplotenia prípadne susedné stavby na hranici, a aj priľahlé pozemky z dôvodu identifikácie merania s mapovými podkladmi.

Geodet vyhotoví geometrický plán na základe podkladov pridelených z katastra. Stavba sa v geometrickom pláne zakreslí ako nový stav červenou farbou, vo výkaze výmer sa vyčísli jej výmera. Tatko vyhotovený geometrický plán sa posiela na úradné overenie na príslušný katastrálny odbor. Dĺžka úradného overenia je zvyčajne 7 pracovných dní. Správny poplatok za úradné overenie 27 € je započítaný v cene geometrického plánu. Geodet je informovaný o overení plánu emailom od úradného overovateľa. Následne si ho prevezme a môže odovzdať overený geometrický plán zákazníkovi.

Geometrický plán od vás potrebovať aj znalec, ktorý vám urobí znalecký posudok na rozostavanú stavbu a pozemok. K zápisu rozostavanej stavby do katastra budete potrebovať znalecký posudok a stavebné povolenie. Na podklade geometrického plánu banka pripraví záložnú zmluvu.