Rozdelenie pozemku - ako prebieha?

oddelenie pozemku

Vlastníte väčší pozemok a chceli by ste jeho časť predať? Alebo rozdeliť na viac pozemkov? Chcete kúpiť časť záhrady na stavbu domu? Máte nesprávne postavený plot a chcete časť pozemku odkúpiť od suseda? Chcete si vyčleniť svoj vlastnícky podiel z parcely? V tomto prípade budete potrebovať geometrický plán na oddelenie pozemku. 

Pred tým ako sa vyhotoví geometrický plán, je potrebné zameranie skutkového stavu - jestvujúceho oplotenia a stavieb. Je nutné merať celý pozemok aj susedné pozemky z dôvodu identifikácie merania s mapovými podkladmi. Dĺžka merania je štandardne 1 - 2 hodiny. Pri meraní sa vyznačí, v ktorej časti sa pozemok rozdelí. Prípadne sa pozemky rozdelia presne podľa požiadaviek zákazníka alebo projektu v počítači a následne vytýčia. 

Dĺžka vyhotovenia geometrického plánu môže závisieť od rozsahu, ako aj od mapových podkladov, ktorých kvalita sa v každom katastrálnom území líši. Vo väčšine prípadov je potrebné hranice pozemku prešetrovať z pôvodných podkladov, ako sú staré geometrické plány alebo pôvodné meračské náčrty. 

Vyhotovený geometrický plán sa podáva na úradné overenie na kataster, kde kontrolujú správnosť vyhotovenia. Úradne overený geometrický plán preberie z katastra geodet a následne ho odovzdá zákazníkovi.

Na podklade geometrického plánu sa môže vyhotoviť kúpnopredajná zmluva alebo darovacia zmluva. Aby bol pozemok oddelený aj na katastrálnej mape a boli ste jeho vlastníkom, nezabudnite ho podať na zápis spolu so zmluvou do katastra.