Ako prebieha vytýčenie hraníc pozemku?

vytýčenie pozemku

Asi málokto vie, že podľa katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. sú vlastníci pozemkov povinní označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. Ak by v praxi boli riadne geodetom vytýčené hranice väčšiny pozemkov, určite by sa predišlo mnohým susedským sporom a nepríjemnostiam. Každý určite zistil podľa vlastných skúseností, aké je dôležité pre kľudné spolunažívanie, mať dobré susedské vzťahy.

Práve spory o hranice pozemkov sú dôvodom mnohých susedských hádok. Tomu sa dá predísť vytýčením hranice geodetom. Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice (podľa vyhlášky ÚGKK č. 461/2009, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon).

Hranicu Vášho pozemku vám vytýčime, ak to od Vás požaduje stavebný úrad resp. z vlastného podnetu (napr. pri stavbe oplotenia alebo iných stavieb na hranici pozemku, či v jej blízkosti - teda aby ste nestavali u suseda, resp. tak aby ste vedeli dodržať zákonom stanovený odstup stavby rodinného domu 2 m od hranice). Ďalším úkonom kedy je dobré v teréne presne vyznačiť hranicu pozemku je napríklad predaj, alebo kúpa pozemku. Často sa stáva, že predávajúci vo viere, že oplotenie jeho pozemku určite stojí na hranici pozemku, "oklame" nevedomky kupujúceho. Preto, ak sa chcete vyhnúť problémom pri predaji / kúpe pozemku, nechajte si ho vytýčiť geodetom.

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti (má živnosť na G a K činnosti).

Samotnému vytýčeniu pozemku prechádza vždy ešte zameranie reálneho stavu na predmetnom pozemku, zamerajú sa oplotenia, stavby, aj širšie okolie. Na základe nameraných údajov je možné potom vyhodnotenie a stotožnenie mapových podkladov z katastra s meraním. Dôležitými podkladmi sú aj staršie geodetické merania a plány. Geodet vyhotoví vytyčovací náčrt.

Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne trvalo označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi.

Vytýčené lomové body hranice pozemkov vymedzených právnymi vzťahmi sú trvalo označované vlastníkmi pozemkov, prípadne inými oprávnenými osobami vo všetkých lomových bodoch vytyčovanej hranice za predpokladu, ak vytýčená hranica nie je sporná.

K vytyčovaniu hraníc pozemku sú prizývaní vlastníci predmetných pozemkov (alebo iné oprávnené osoby) – teda aj susedných pozemkov, ktorí sa oboznámia s priebehom vytýčenej hranice. Do protokolu o vytýčení hranice pozemku vyjadria svoj súhlas / nesúhlas s označením hranice a prípadne námietky.

Výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje:

a) vytyčovací náčrt,

b) protokol o vytýčení hranice pozemku a technickú správu,

c) zoznam súradníc bodov.

Vytyčovanie hraníc pozemkov patrí medzi geodetické a kartografické činnosti, ktoré podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii §6 podliehajú autorizačnému overeniu. Overenie vytýčenia vykoná autorizovaný geodet s príslušným oprávnením podľa §6.

Vytyčovací náčrt sa odovzdá do štátnej dokumentácie katastra nehnuteľností.

Na záver si treba uvedomiť, že vytýčenie hranice pozemku neovplyvňuje vlastnícke práva k pozemku ani nemení priebeh hranice evidovanej v katastri nehnuteľností. Je len prenesením platného stavu do terénu.