vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku. Ako prebieha?

Asi málokto vie, že podľa katastrálneho zákona č. 162/1995 Z. z. sú vlastníci pozemkov povinní označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ktoré sú predmetom súdneho sporu, hranice pozemkov, prípadne ich častí, ktoré sú v nájme a sú zlúčené do väčších celkov. Ak by v praxi boli riadne geodetom vytýčené hranice väčšiny pozemkov, určite by sa predišlo mnohým susedským sporom a nepríjemnostiam. Každý určite zistil podľa vlastných skúseností, aké je dôležité pre kľudné spolunažívanie, mať dobré susedské vzťahy.