Ako zamerať pozemok svojpomocne?

zameranie pozemku

Veľa ľudí si kladie túto otázku. Je to ale také jednoduché? Bude vám stačiť zistiť šírku vášho pozemku? A to už nameráte vonku s pásmom? V tomto článku sa vám, ale pokúsim vysvetliť prečo to neodporúčam robiť.
Dnes je možné zistiť si rozmer pozemku na Mapovom portály ZBGIS, ktorý vám to umožňuje v menu pod položkou merania. Treba si však všimnúť, že hodnota merania je zaokrúhlená na celé metre. To znamená, že v najlepšom prípade viete vytýčiť svoj pozemok s presnosťou +-1m. Toto ale nie je jediný faktor, ktorý ovplyvňuje presnosť merania v Mapovom portáli resp. určenia pozemku.
Málokto vie, že na Slovensku rozlišujeme dva druhy máp tzv. číselné a nečíselné mapy. V katastrálnych územiach, kde je číselná mapa, má každý bod/lom určené číslo bodu a súradnicu Y a X. Tie boli určené počas mapovania štátnou geodéziou na základe reálneho zamerania. V tomto prípade by sa mala zvyčajne presnosť mapy pohybovať do 24 centimetrov.
Vo väčšine katastrálnych území je však evidovaná nečíselná mapa. Vznikla digitalizáciou papierovej mapy odvodenej z pôvodných máp, ktoré pochádzajú v podstate z čias Rakúsko-Uhorska. Tu sa presnosť môže pohybovať aj okolo 2-3 metrov.
Ak sa pozrieme na ortofoto mapu, alebo satelitné snímky na Mapovom portáli, tak posun medzi nimi a katastrálnou mapou sú spôsobené práve týmito nepresnosťami ako aj posunom ortofoto snímkov a hlavne satelitných snímkov.
Preto práve pohľad na Mapový portál často uvádza ľudí do omylu.
Jediná možnosť ako sa dostať k správnym rozmerom pozemku je, ak už bol váš pozemok zameraný geodetom a máte v rukách geometrický plán alebo vytyčovací náčrt.
Vytýčiť pozemok pomocou pásma je však možné len za predpokladu, že váš pozemok má pravidelný tvar a časť pozemku je už vytýčená alebo správne oplotená. Z vlastných skúseností môžem povedať, že ani roky zaužívané oplotenie nemusí stáť na hranici.
Preto ani pre geodeta nie je jednoduché vyhodnetenie a následné vytýčenie. Predchádza tomu často zdĺhavý proces prešetrovania starších podkladov ako sú geometrické plány a meračské náčrty z mapovania.
Veľa ľudí sa pri určení svojho pozemku držia výmery, ktorú majú uvedenú na liste vlastníctva. Napríklad, ak je výmera pozemku 600 m2, pri dĺžke 30 metrov musí byť šírka 20 metrov. Ale však ani výmera pozemku nie je záväzný údaj katastra nehnuteľností. Je to preto, lebo bola častokrát určená z nepriameho merania z mapy alebo pri nepravidelnom pozemku z omerných mier. Rozdiely sa pohybujú aj v desiatkach metrov štvorcových.
Preto, ak sa chystáte oplotiť svoj pozemok, alebo ho predať či kúpiť iný pozemoj, požiadajte radšej geodeta o jeho vytýčenie.